Utmärkt undervisning

På Linnéuniversitetet använder vi Utmärkt undervisning på lärarprogrammet. Den lämpar sig väl till det – förstås – men även till den lärare som varit ute på fältet ett tag. Text från bokens baksida:

Undervisning ska bygga på vetenskaplig grund, men vad innebär det i så fall? Vad finns det för forskningsstöd och evidens för de olika idéer, strategier och metoder som förekommer i skolan? Finns det till exempel några generellt hållbara principer och strategier för undervisning som är oberoende av ämne, elevernas ålder och de nationella och kulturella sammanhangen? Vilken betydelse har informations- och kommunikationsteknik (IKT), specialpedagogik och mångkulturalism?

Undervisning på vetenskaplig grund handlar om vad vi kan lära från de viktigaste internationella och svenska forskningsöversikterna från de senaste två decennierna. De viktigaste forskningsresultaten kring lärarens betydelse, sambandet mellan undervisningsstrategier och elevers lärande och bedömningens roll belyses från flera olika perspektiv. Det är första gången en sådan översikt har gjorts i Sverige, och fram tonar en bild av lärarens yrkesidentitet i både ett internationellt och ett nationellt perspektiv.

Huvudtemat i boken är vad som kan anses vara god och framgångsrik undervisning. Författarnas grundsyn är att kunskapsutveckling inom undervisningsområdet bygger på en ömsesidig och långsiktig dialog mellan erfarenhetsgrundad och teoretiskt grundad kunskap.

Sammantaget ger boken en översiktskarta som rektorer, lärare, lärarstudenter, utbildningspolitiker och en intresserad allmänhet kan navigera i.

Utmärkt undervisning ger en alldeles lysande översikt över faktorer som i positiv riktning påverkar resultat av undervisning. Dessutom sker det genom belysning av skilda teoretiska perspektiv såsom de vunnit terräng i skolforskningen. Utmärkt undervisning avslutas med sju sammanfattande riktningsvisare för framtiden och illustrerar med all önskvärd tydlighet hur en skola kan byggas på vetenskaplig grund.

Utmärkt undervisning bygger nämligen på en genomgång av drygt 12.000 sidor forskningsresultat om olika aspekter av undervisning, avgränsat med hjälp av den didaktiska triangeln. Det skall till en sannerligen pedagogisk ådra för att presentera huvuddragen i ett så omfattande material på ett lättillgängligt sätt. Det har Jan Håkansson och Daniel Sundberg lyckats väl med, utan att för den sakens skull göra minsta avkall på akribi.

 

Foto: Foter.com

Vi måste prata om IT och lärarutbildningen

Sitter just nu på tåg för att idag och imorgon diskutera frågorna om IT och lärarutbildningen. Det är ett spännande uppdrag men också svårt uppdrag.

Man kan naturligtvis ta olika utgångspunkter. Min utgångspunkt ligger en djup förvissning om att användning av IT är en icke-fråga i svensk skola. Skolverkets besked om att alla elever och lärare skall ha egen dator inom tre år är en naturlig följd av den samhällsutveckling vi idag ser. För låt oss titta en smula på hur Sveriges IT-användning ser ut.

92 procent av alla hushåll i Sverige har en dator och 57 procent har en surfplatta. Bland barnfamiljer är det 87 procent som har flera datorer eller surfplattor. 90 procent har en bredbandsuppkoppling, och 97 procent av den vuxna befolkningen har en mobiltelefon. De allra flesta, 77 procent, har en så kallad smartphone. Och visst använder vi nätet mycket. I genomsnitt ägnar vi 21 timmar per vecka åt nätet, varav 8 är användning via mobiltelefon. Betänk att moster Agda och farbror Bosse som bara använder nätet 10 minuter per månad för att betala räkningarna också ingår i denna statistik. Användningen kryper också långt ner i åldrarna. Drygt 67 procent av landets tvååringar använder internet emellanåt, och 32 procent gör det varje dag.

Ett nyvaket Skolverk

Man kan med viss fog kritisera Skolverket för att ha varit alltför passiva under alltför lång tid. Skolan har blivit en marknad för allehanda lycksökare och styrningen har varit låg. Nu händer det emellertid saker. Som nämnts är Skolverkets ambition att samtliga elever och lärare skall ha egen dator inom tre år. I förslagen till nationell IT-strategi lyfts begreppet digital kompetens fram tydligt och programmering kommer sannolikt bli en angelägenhet för kursplaner i matematik och teknik. Jag välkomnar att Skolverket nu agerar i frågor om IT i skolan. Frågan om IT och  lärarutbildningen får på detta sätt en förnyad aktualitet.

Allt är inte bra med IT

Det betyder inte att allt är bra med IT. Tvärtom, när det gäller frågor om kunskapsbildningens kvalitet finns betydligt mer indikationer på negativa resultat av användning av IT än positiva. Själv har jag rest varningssignaler för främst tre saker i samband med detta.

För det första att distraktionsmomenten blir alltför stora med en omedveten användning av IT i skolan. På senare tid har mobiltelefondiskussionen varit tongivande. Min utgångspunkt är att elever måste lära sig att hantera distraktionerna, de kommer också finnas senare i livet. Man måste dock förhålla sig ödmjukt och förstående till de som faktiskt menar att mobiltelefonförbud är enda lösningen – när andra lösningar faktiskt provats. Vad gäller IT och lärarutbildningen behöver vi förhålla oss till detta.

Den andra varningssignalen handlar om hastighetens lov. Det är inte bara IT som bidrar till att saker och ting skall gå med blixtens fart och svar på frågor i skolan skall inhämtas medelst klipp-och-klistra, det är en allmän samhällsutveckling. Dock kan användningen av IT späda på denna utveckling menar jag. Elever upplever sig ofta stressade och slänger sig ut för att hämta svar på frågor och skyndar sedan till nästa. Lösningen här är att använda IT på ett sätt som stimulerar reflektion och som får eleverna att stanna upp. Jag vill också säga att ibland är bästa sättet att använda datorn att stänga locket. Dessvärre har debatten om IT ibland spårat ur till att vara någon slags självändamål. Medvetna lärare vet naturligtvis att så inte är fallet. Även här behöver lärarutbildningen förhålla sig.

För det tredje visar forskningen också att IT kan bidra till ett ökat ensamarbete. Alltför många elever blir utelämnade till egen ”forskning” (jag ryser) och förväntas lära sig per automatik bara för att de har en dator. En medveten användning av datorn i skolan behöver aktivt arbeta mot dessa tendenser genom att se till att eleven använder datorn och nätet kollaborativt. Det här är en given fråga att problematisera när det gäller IT och lärarutbildningen.

IT och lärarutbildningen – hur agera?

Vi kan således se en samhällsutveckling där det finns ett starkt tryck att använda IT i skolan. Det kan motiveras av samhällsekonomiska skäl, av rättviseskäl och av effektivitetsskäl. Med medvetna strategier för att motverka ovan tecknade problem är en mycket försiktig förhoppning också att användning av IT inte nödvändigtvis behöver bidra till försämrade kunskaper hos eleven.

Nu har lärarutbildningen studenter som har gått i denna skola, med varsin dator. Dagens fråga är alltså: Hur skall lärarutbildningen möta dessa studenter? Vad behöver vi ge dem i form av kunskaper och förhållningssätt till IT så att de står sig bra när de kommer ut på sin VFU, och framför allt när de examineras som färdiga lärare? Och vad behöver vi på lärarutbildningen kunna? Idag är det alltså dags att ta första steget för att undersöka hur lärarutbildningen kan matcha den situation kring IT i skolan som nu råder. Vi skall undersöka vilka styrkor vi anser oss ha, och vilka svagheter vi kan identifiera – kanske i form av kompetensluckor, kanske i form av annat. Vi skall noga undersöka vilka möjligheter vi har att stå bättre rustade att möta IT-vana studenter, och vi skall undersöka vilka hot som tornar upp sig som moln på horisonten. Ett spännande arbete för utveckling av lärarutbildningen har påbörjats.