+Meny
Homepage, <h2>Fleischer Kompetensutveckling</h2>

Håkan Fleischer

Fleischer Kompetensutveckling

Fleischer Kompetensutveckling verkar för högt kvalificerad professionsutveckling inom kommunikation och pedagogik med ledorden bemötande, förtroende och motivation. Verksamheten bedrivs i två ömsesidigt beroende former: å ena sidan i form av forskningsbaserat utvecklingsarbete, å andra sidan i form av utbildning. Verksamheten bedrivs med vetenskap och beprövad erfarenhet som grund. Ledare för företaget är Håkan Fleischer, Fil Dr i pedagogik.

Kontakt:

Telefon 036-50020, 070-4674407
Adress Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping

Utbildning

Fleischer Kompetensutveckling erbjuder kvalificerade utbildningar och föreläsningar inom kommunikation och ledarskap. Genom coachning och anpassade föreläsningar skapar vi förutsättningar och insikter för förändring och utveckling hos både individer och organisationer. Fleischer Kompetensutveckling drivs av Håkan Fleischer, filosofie magister i kommunikationsvetenskap och filosofie doktor i pedagogik. Med mer än femton års erfarenhet som föreläsare inom såväl näringsliv som utbildningssektorn erbjuder han en bred föreläsningsbas.

Exempel på uppskattade ämnesområden

I dessa ämnesområden har Fleischer kompetensutveckling bedrivit uppskattade kursverksamhet genom åren.

 • Konsten att tala – praktisk retorik I och II
 • Argumentationsteknik
 • Dialog, coaching och personlig utveckling
 • Samtalsmetodik och utvecklande samtal för chefer och andra ledare
 • Professionell produktpresentation
 • Kommunikationsfärdigheter, bemötande och service
 • Pedagogik
 • Konflikthantering
 • Retorik för forskare
 • Vetenskaplig metod och kritiskt tänkande
 • Personligt ledarskap
 • Våga Tala
 • Studieteknik
 • Skriftlig kommunikation – rapport, utvärdering och utredning

Ambitionen är att inspirera till positiva, kreativa och dynamiska möten där människors fulla potential tas tillvara. Beroende på behov och önskemål kan det ske i form av föreläsning (det vill säga kortare ansatser på 1–3 timmar), eller utbildning (1–3 dagar). Föreläsningarnas inriktning och tyngd varierar beroende på uppdragens karaktär. Vill du få en känsla för ton och ansats kan du se ett exempel här i form av den lättsamma inspirationsföreläsningen  KLICK – kommunikation som gör skillnad (45 minuter).

Stretchad kunskap i praktiken

Hur påverkas kunskapsbildningen när eleverna får var sin dator och tillgång till internet? Behöver skolan utveckla ett nytt sätt att betrakta kunskap och behöver lärarkåren förbereda sig genom kompetensutveckling? Svaret är definitivt ja. Fleisher Kompetensutveckling kallar det för ”stretchad kunskap”. Uttrycket syftar till att hänsyn måste tas till att datorn och internet visserligen är verktyg för kunskapsbildning men samtidigt också en del av den sociala världen. Skolan måste förstå och acceptera de förändrade spelregler som blir den naturliga följden och aktivt välja en strategi vid införandet av elevdatorer. Utgångspunkten för föreläsningen är avhandlingen En elev – en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan.

Föreläsningen lyfter resultat från både egen forskning och annan forskning. Den tecknar en bakgrund i kunskapssamhällets framväxt och problematiserar tidigare satsningar på datorer i skolan som bakgrund till nuvarande satsningar som oftast sker i form av en-till-en projekt. Forskningsresultaten leder fram till en diskussion om ett nytt och utvidgat sätt att betrakta kunskapsbildning, vilket benämns stretchad kunskap. Att arbeta med stretchad kunskap som utgångspunkt kan vara en fruktbar väg att minska glappet mellan vad som är möjligt att åstadkomma med datorer och surfplattor i klassrummet och vad de hittills faktiska resultaten är. Lärarkårens behov av kompetensutveckling diskuteras särskilt.

Studieteknikmodellen SITRA

Att ha en god studieteknik är till hjälp för alla studenter, och också för alla lärare. Håkans erfarenhet från åren som lärare på högskolan är att det är bra för alla parter om studenterna hänger med. Det finns mycket litteratur om studieteknik. En del är bra. En del bygger på myter som exempelvis den om att snabbläsning fungerar (vilket det enligt forskning inte gör). Somlig litteratur är bra men bygger på andra studieförhållanden än de vi har vid högskolor och universitet i Sverige. Det finns ett behov av att lära studenterna en studieteknik som fungerar för just deras studier i deras miljö.

Håkan har utvecklat en studieteknikmodell kallad SITRA. Modellens hjärta bygger på att Syna studiematerialet och på så vis skapa en förståelse för helheten, Intervjua (ställa frågor till materialet för att skapa en aktivt sökande student och inte en passiv konsument). Avsnittet Ta in berör läsningen av böcker och tillgodogörande av föreläsningar. Fasen Repetera berör anteckningsteknik och slutligen Anpassa som handlar om att återgå till cirkelns början och justera sin taktik. Till studiemodellen hör också kunskaper om att skriva akademisk text och att presentera den på ett tydligt sätt, att skapa rätt studiemiljö, att planera sina studier och att skapa goda förutsättningar i form av målstyrning och motivation. Studiemodellen tar sin utgångspunkt i aktuell forskning och är anpassad efter svenska förutsättningar. Hösten 2014 släpps också en bok om SITRA.

Kommunikation och bemötande

Visst känner du till att kommunikation är viktigt i arbetslivet, men vet du vilka verktyg som finns att tillgå för att få kommunikation och samspel att fungera ännu bättre? Hur du talar så att andra lyssnar – och hur du själv blir en skickligare lyssnare? Vet du hur du kan bidra till ett kreativt, öppet klimat med hjälp av kommunikation?

I föreläsningarna om kommunikation tar vi utgångspunkten i enkla men kraftfulla utgångspunkter, som garanterar maximal effekt. Ofta kan relativt små förändringar i vårt sätt att kommunicera ge stora positiva konsekvenser. En föreläsning i kommunikation visar hur du kan åstadkomma det där lilla extra som gör ett gott intryck på de du möter, vare sig det handlar om intern kommunikation, samtalsmetodik eller retorik och presentationsteknik.

Praktisk presentationsteknik – konsten att tala

Tänk dig att du står framför publiken. Kanske i ett jobbsammanhang och det känns extra viktigt att du övertygar just idag. Du har just kommit igång, och du känner att du har åhörarna i ett järngrepp. Det fungerar. Det flyter. Snart är det dags för din huvudpoäng och du känner dig helt säker på att sätta den. Presentationsteknik och retorik är fantastiskt roligt när det flyter.

Retorik är den urgamla konsten att övertyga. Men vad skiljer en god talare från en medelmåttig? Vad kan du göra för att framstå som en karismatisk, kunnig och engagerad talare? Oavsett om det rör sig om en presentation, ett tal, en text eller ett samtal mellan fyra ögon är retorik ett användbart och kraftfullt verktyg. ”Praktiskt presentationsteknik – konsten att tala” lär dig behärska de retoriska verktygen och bli en skickligare talare genom att tillämpa den väl beprövade retoriska arbetsmodellen. Du blir också skickligare på att analysera andra människors presentationsteknik och argumentation.

”Praktisk presentationsteknik – konsten att tala” passar alla som vill utveckla sitt personliga sätt att tala och lämpar sig särskilt väl för personal- och chefsgrupper. Efter föreläsningen har du teoretiska som praktiska färdigheter i att genomföra en presentation på retoriskt god grund. Du kan balansera innehåll, personlighet och engagemang. Föreläsningen lär dig retorikens grunder och lär dig att strukturera och skapa bra manus för olika typer av publik och syfte. Du lär dig hantera manus med ett levande och tilltalande språk för bästa möjliga kontakt med publiken.

Föreläsningen bygger på Håkan Fleischers undervisning i retorik vid Högskolan men också på erfarenheter som talare i vitt skilda sammanhang. Det innebär att teoretiska kunskaper alltid möts av praktiska erfarenheter. Det bästa av två världar!

Professionell produktpresentation

Du har världens bästa idé. Du har utvecklat en utmärkt produkt eller kanske vill du lansera en fantastisk tjänst. Det är dags att presentera den men hur du än gör så känner du att du inte når fram. Publiken verkar inte förstå hur bra din produkt eller tjänst är, eller kanske känner du dig bara obekväm som presentatör.

Det är många bitar som skall samspela för att nå bra resultat. Presentationen av en produkt eller tjänst kan vara en make-it or break-it punkt i ditt affärsliv. Presentationens kvalitet kan avgöra om du får varan såld, om du får rätt samarbetspartners eller om du får hjälp med finansiering. Därför är det en bra investering att lära sig professionell produktpresentation.

Kursen leds av Håkan Fleischer, filosofie magister i medie- och kommunikationsvetenskap och filosofie doktor i pedagogik med mångårig erfarenhet av undervisning i presentationsteknik och retorik i högskolevärlden. Ur innehållet:

• Så löser din produkt kundens problem
• Den retoriska arbetsprocessen
• Att sammankoppla verbalt språk med kroppsspråk
• Att använda ditt starkaste säljvapen – din personlighet
• Beteendevetenskapliga grunder för övertalning
• Att hantera invändningar och frågor
• Att skapa slagkraftiga Powerpoints

Efter kursen kan du leverera tydliga produktpresentationer där audiovisuella hjälpmedel, ditt verbala språk och ditt kroppsspråk samspelar och skapar maximal påverkan. Du har också praktiska verktyg för att anpassa och forma budskapet för din publik. Du har lärt dig hur du presenterar din produkt eller tjänst på ett professionellt och övertygande sätt som skapar optimala förutsättningar till försäljning.

Klick, kommunikation som gör skillnad

Vad är det som gör att människor fungerar ihop och ”klickar”? Du har säkert också mött ett antal människor i ditt yrkesliv där allting bara flutit på, där du nästan vet vad den andre tänker och där samarbetet fungerat i stort sätt friktionsfritt.

I den lättsamma inspirationsföreläsningen Klick – kommunikation som gör skillnad riktar vi under 45 minuter ljuset på just de här frågorna. Mycket nöje!

Våga tala, talängslan och scenskräck

Att vara litet nervös när man skall hålla tal kan vara bra. Det får dig att skärpa sinnena och maximera din prestation. Men ren scenskräck i ordets rätta bemärkelse är förlamande och utmattande. Det får dig att känna dåligt självförtroende, och i värsta fall blir din karriär lidande för att du inte vill hålla presentationer.

Under 15 år har Håkan arbetat med talängslan med studenter vid Högskolan i Jönköping och även gett individuell coaching. Hans idé med talängslan och scenskräck är att den behöver bearbetas på flera fronter samtidigt. Därför arbetar han parallellt med:

 • Instrumentella färdigheter. Att känna en trygghet i att kunna hantverket, att exempelvis veta hur ett föredrag struktureras och hur manus skall hanteras betyder mycket för att minska talängslan och scenskräck.
 • Emotiva färdigheter. Att lära känna sina rädslor, ifrågasätta dem och forma om dem till positiv energi är en nyckel i att hantera talängslan och scenskräck.
 • Kognitiva färdigheter. Tankarna styr våra känslor, som i sin tur alstrar scenskräck och talängslan. Genom att tänka konstruktivt och sunt kring presentationen mildras talängslan.
 • Fysiska förutsättningar. Det går att mildra talängslan och scenskräck genom att hantera kroppsspråket på ett bra sätt och genom att hantera sömn och motion på ett sätt som ger bästa möjliga förutsättningar för en bra presentationsteknik.
 • Exponering. Det är ju ”lätt” (i teorin) att lära sig bygga hus genom att läsa en bok, men innan hammaren sitter i handen, lär det inte bli så mycket gjort tyvärr. Av samma skäl är det viktigt att öva, öva och öva presentationsteknik när det gäller talängslan och scenskräck. Genom att upprepade gånger möta publik, med ökande svårighetsgrad i trygg miljö, ökas och stabiliseras självkänslan kring förmågan att hålla bra prestationer. Genom kontinuerlig feedback justeras upplevelsen av den egna upplevelsen av presentationen (som ofta är mycket negativ) till att bli mer realistisk.

Kanske är det så att hjärtat slår lite fortare när du skall hålla föredrag, även efter kursen i talängslan och scenskräck. Det är bara bra. Målet är inte att du skall älska att göra presentationer – målet är snarare att du skall tycka det är okej. Efter kursen skall du behärska verktygen, kunna hålla presentationen utan stor ängslan och kunna se positivt på prestationen efteråt. Om du sedan tycker det är det bästa du vet när scenskräcken är borta, ja, då är det en välkommen bonus. Det händer, även om det inte är slutmålet. Från de drygt 250 personer Fleischer Kompetensutveckling hittills coachat kommer regelbundet brev, även flera år efteråt, med berättelser om hur avsändaren numera lever på att hålla föredrag. Återigen – målet är inte att helt utrota fjärilarna i din mage. Målet är att få dem att flyga i formation.
Om du är intresserad av att veta mer om att hantera talängslan och scenskräck, kontakta Fleischer Kompetensutveckling. Du och dina kollegor är värda att vara duktiga på presentationsteknik och må bra när ni talar!

Forskning

Fleischer Kompetensutveckling bedriver pedagogisk forskning och forskningsbaserade utvärderingsuppdrag. För närvarande fokuserar verksamheten främst på utvärderingar av en-till-en projekt utifrån lärarkårens kompetensutvecklingsbehov med hjälp av IPAK-modellen. Vi genomför också forskningsöversikter, se exempel på forskningsöversikt om en-till-en på följande länk. Har ni behov av kvalificerade forskningsgrundade tjänster hos er – fråga Fleischer Kompetensutveckling. Som utgångspunkt för forskningsarbetet ligger en doktorsavhandling i pedagogik och mångårig erfarenhet av forskningsprocesser. Naturligtvis genomför vi också föreläsningar inom området datorer i skolan, med utgångspunkt i aktuellt forskningsläge.

Avhandlingens abstract

Avhandlingen behandlar införandet av varsin dator till elever och lärare, här kallat en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. Särskilt fokus ligger på kunskapsproduktionens karaktär och kvalitet och på förhållanden i den svenska skolan. En ytterligare ambition är att väcka reflektioner kring och bilda kunskap om hur en-till-en, som en produkt av kunskapssamhället, påverkar såväl kunskapssynen som kunskapsbildningens kvalitet och villkor. Därtill är också ambitionen också att, mot bakgrund av kunskapssamhällets särskilda villkor, bidra till nya insikter kring kunskapsbegreppets utvecklingsmöjligheter i relation till en-till-en.

Utgångspunkten tas i kunskapssamhället och villkoren för kunskapsproduktion samt i hur Sverige har valt att fokusera på behovet av att ge eleverna digital kompetens. Den teoretiska ansatsen ligger i fenomenologi som ontologiskt ställningstagande och i fenomenografi gällande perspektiv på lärande. Avhandlingen bygger på fyra studier: en narrativ forskningsöversikt med fokus på vad forskning berättar om elever respektive lärare i en-till-en projekt. Vidare ingår en teoretisk artikel med fokus på att utveckla en alternativ förståelse för villkoren för kunskapsbildning på den sociala webben med utgångspunkt från Martin Heideggers fenomenologi. En intervjustudie kring elevers upplevelser av sitt lärande i en-till en ingår också samt en fenomenografisk analys av inlämnade kunskapsuppgifter med fokus på kritiska dimensioner och kunskapsdjup. Resultaten diskuterar huruvida det starka färdighetsfokus som uppstår vid kunskapsbildning i en-till-en är samstämmigt med den performativa kunskap som i kunskapssamhället antas vara av vikt och hur det påverkar kvalitet och karaktär på bildad kunskap.

Avhandlingen diskuterar också hur en-till-en påverkar elevers sätt att uppleva sitt lärande i en situation som präglas av flexibilitet och ständigt nya förutsättningar för lärande. Slutligen diskuteras också ett möjligt sätt att utveckla kunskapsbegreppet mot bakgrund av de resultat som framträtt i avhandlingens fyra studier genom att formulera begreppet ”stretchad kunskap”.

Processutvecklingsmodellen IPAK

Fleischer Kompetensutveckling utvärderar och stödjer processutveckling i en-till-en oberoende av plattform, tjänsteleverantör och inriktning på en-till-en satsningen. Arbetet kan genomföras helt fristående och heltäckande, eller som ett komplement till tjänsteleverantörens erbjudanden. I fokus för processutvecklingen ligger personalens behov av kompetensutveckling med syfte att skapa förutsättningar för så effektiva utvecklingsplaner som möjligt.

Genomförandet sker såväl med kvalitativa som med kvantitativa mått. En hög tillförlitlighet i data säkerställs genom den noggranna utprovning av mätinstrument som skett, samt genom metodtriangulering. Kvantitativ datainsamling sker från hela den samlade personalstyrkan. Kvalitativ data insamlas från ett urval av personalstyrkan. Primärt sker intervjuer enskilt. Vid mycket stora utvärderingar kan dock intervjuer genomföras i grupp. Se gärna en screencast om upplägget

Cv & Omdömen

Akademisk CV

Fil dr pedagogik

Avhandling: En elev – en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan.

Fil mag medie- och kommunikationsvetenskap

Uppsats: Lärarstudenters föreställningar om internet i skolan

Övriga akademiska studier

 • Högskolepedagogik 7,5 hp
 • Datorn som pedagogiskt verktyg 7,5 hp
 • Fotografi och visuell kommunikation, 7,5 hp
 • Sociologi 30 hp

 Forskningsrelaterade uppdrag

 • Reviewer för Utbildning & Lärande
 • Reviewer för South African Journal of Education
 • Reviewer för Education Inquiry
 • Ledamot i Forskningsnämnden, Högskolan i Jönköping (2012-2013)

 Forskningsprofil

Forskningsområdet rör en-till-en, det vill säga den situation där varje elev och lärare har varsin dator i skolan. Avhandlingen En elev – en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor ligger till grund för forskningsprofilen. Resultaten i avhandlingen visar att en-till-en sätter stort fokus på elevernas förmåga att handha digitala medier med risk för försämringar i kunskapskvaliteter. Ungdomar känner sig motiverade av men samtidigt vilsna i den digitala mediehantering de automatiskt förväntas kunna hantera. Samtidigt finns stora möjligheter till fördjupade kunskaper med hjälp av datorn. När dessa möjligheter tas tillvara bildas stretchad kunskap – ett begrepp som myntas i avhandlingen. Den framtida forskningsgärningen utforskar vad en sådan kunskapsbildning betyder i teori och praktik för såväl elever som lärare.

Publikationer

Presentationer på vetenskapliga konferenser

 • NFPF, Turku, 2007
 • NFPF, Copenhagen, 2008
 • Phenomenographic Network Conference, Jönköping, 2012
 • ECER, Cadiz, 2012

Inbjuden talare i urval

 • Nationell bibliotekskonferens (2011): Därför behövs skolbibliotekarierna i en-till-en projekt
 • NGL-konferens (2011): What is our current understanding of one-to-one computer projects
 • Skolbibliotek och en-till-en (2012): Därför spelar skolbiblioteken en nyckelroll i en-till-en
 • SETT (2012): What is our current understanding of one-to-one computer projects
 • Mötesplats skola (2012): Kommunikation i klassrummet
 • Skola 2025 (2013): Om en-till-en är svaret, vad är då frågan? En forskningsutsikt
 • Framtidens läromedel (2014)

Undervisning och handledning i urval

 • Konsten att tala – praktisk retorik I och II (Kursansvarig och lärare)
 • Dialog, coaching och personlig utveckling (Kursansvarig och lärare)
 • Läraren i dialog
 • Retorik på Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet (Jönköping och Halmstad)
 • Presentationsteknik (Jönköpings Tekniska Högskola)
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Kommunikationsvetenskapliga perspektiv på pedagogik (Kursansvarig och lärare)
 • Neuropsykiatriska funktionshinder
 • Retorik för forskare (Forskarutbildningen Hälsohögskolan, Jönköping)
 • Vetenskaplig metod kandidatnivå och magisternivå
 • Handledning kandidatnivå medie- och kommunikationsvetenskap
 • Handledning på kandidat och magisternivå i pedagogik och specialpedagogik

Övrig yrkesverksamhet

IndustriKonsultGruppen 1998-2000

 • Miljökonsult och utbildare inom ISO 14001

Forskningsprogrammet MTL (2001-2004)/ENCELL (National Centre for Lifelong Learning), 2004-2006

 • Informations- och kommunikationsansvarig
 • Strategisk kommunikationsplanering, ledningsgruppsarbete

Fleischer Kompetensutveckling (2003-)

 • Våga-tala coaching (Studenthälsan i Jönköping)
 • Studieteknikworkshops (Knutpunkten Career Center i Jönköping)
 • Utbildning i retorik, kommunikation och pedagogik
 • Utvärdering och utvecklingsarbete i skolrelaterade datoriseringsprojekt

Referenser och omdömen i urval

”Håkan is an innovative manager completely at ease with al time of tasks specially related to analytical demands. He is a faithful colleague and a reliable person to do business with. I recommand him warmly.”
Professor Mohamed Chaib.

”Håkan har ett stort kunnande kring IT och lärande och är en uppskattad föreläsare som dessutom vågar ta ställning i frågor och sticka ut vilket för egen del uppskattas. Håkans föreläsningar lämnar ingen oberörd och jag kan rekommendera Håkan både som föreläsare såväl som konsult inom området IT och lärande/pedagogik.” Jan Svärdhagen, Högskolan Dalarna.

”Håkan är en väldigt bra föreläsare/utbildare som verkligen kan konsten att förena en underhållande retorik med ett vetenskapligt väl grundat budskap. Många populära föreläsare reser land och rike runt och drar ner applåder för sina ”roliga” föreläsningar, men det är långt ifrån alltid som det leder till mer än en underhållande stund. Från Håkans föreläsningar får man med sig en kunskap och en insikt som ger effekter långt efter föreläsningstillfället!” Ulli Samuelsson, programansvarig Högskolan i Jönköping.

”Jag har via Håkans publikationer och sociala medier tagit del och inspirerats av hans forskning kring digital pedagogik och didaktik. Hans kunskap i förening med en konstruktivt kritisk hållning gör Håkans material ytterst värdefullt för mig både i min roll som programansvarig för det estetiska programmet på Katedralskolan i Skara, en 1:1 skola, och min roll som utbildningsansvarig i styrelsen för Wikimedia Sverige.” Ylva Pettersson, programansvarig Estetiska programmet Skara Kommun.

”Håkan is a good and inspiring speaker. He has a well documented knowledge in his field and I highly recommend him as a consultant”. Jonas Hällebrand, IKT-pedagog, Lund.

”Håkan är en fantastisk föreläsare som fångar sina åhörare. Och sedan håller greppet. Håkan vet dessutom vad han pratar om, få förunnat.” Kristina von Oelreich, Projektledare Fru Berg.

”Håkan är en ovanlig men väldigt lyckad kombination av artist och akademiker. Har lyssnat på hans föreläsning om retorik och kommunikation och det utvecklade mitt eget tänkande och agerande i dylika situationer.” Tomas Kruth, Svenska Stadskärnor.

”Miljökontoret Jönköpings kommun har anlitat Håkan både för föreläsningar för hela personalen och för enskilda övningar. Jag rekommenderar varmt Håkan som varit mycket lyhörd för våra önskemål och haft förmåga att omsätta dem i praktiken. Här kommer några röster från en utvärdering: 
- Bra, full av energi och varierade sig på många sätt. 
- Mycket engagerande. Underhållande att lyssna på. 
- SUPERBRA – teori och praktik blandat med humoristiska inslag där Håkan förmedlar kunskap på ett mycket skickligt och roligt sätt.”Christina Lindqvist, Informatör Jönköpings Kommun.

”Jag minns två saker från Håkans föreläsning under min första kurs på högskolan och det var dels hans inlevelse och förmåga att fånga gruppen. Retorik var ämnet och Håkan GÖR det han LÄR, vilket är en fantastisk begåvning. Han lever som han lär. En föreläsning har aldrig varit så inspirerande och minnesvärd, faktum är nog att det är den som jag och min klass lär ha mest användning av i våra liv. Idag är jag glad att jag vet vem Håkan är så jag kan rådfråga en retorikexpert när jag behöver.” Matilda Aldsjö, Medieproducent, Skribent, Projektledare.

Jag har gått på högskolan i snart fem år och har därmed stött på ett ganska stort antal föreläsare. Vad jag däremot aldrig har stött på är en föreläsare som har skött sitt jobb lika bra som du har gjort under de tre senaste föreläsningarna i delkursen lärare i dialog. Jag tycker att du är en förebild för alla oss blivande lärare, både när det kommer till att strukturera innehållet och till själva leveransen. Även din förmåga att involvera din person i allt du gör – och därmed bidra med mänsklighet – är beundransvärd.Att döma av snacket under kaffepauserna så verkar denna åsikt dessutom vara väldigt spridd i gruppen. Det kanske inte hör till vanligheterna att en student berömmer en föreläsare på det här sättet (och kanske inte ens till anständigheterna?), men när någon särskiljer sig på ett sådant positivt sätt som du gör från den övriga massan föreläsare så anser jag att det ska uppmuntras.” Anonymt mail från student, lärarprogrammet Jönköping.

Blogg - Nya inlägg

It’s not the trick! Vad en legendarisk magiker kan lära oss om IT i skolan

 

Alla som någon gång ens nosat på magin som konstform känner till ett namn: Dai Vernon. Han började trolla när han var sex år och fortsatte kontinuerligt resterande 92 år av sitt liv. 98 år gammal lämnade Dai Vernon – som med rätta också kallades The professor – ett gigantiskt magiskt arv efter sig.

Dai Vernon - the professor

Dai Vernon – the professor

En av de mest utbredda citat från The professor är: ITS NOT THE TRICK! ITS NOT THE TRICK! ITS NOT THE TRICK!. Hans poäng var helt enkelt att det inte är tricket i sig som är underhållningen. Det är skratten, det är kontakten, det är mysteriet, det är din person som artist. I min sommarfundering över IT i skolan kan jag säga likadant: DET ÄR INTE DATORN! DET ÄR INTE DATORN! DET ÄR INTE DATORN! För, när det gäller IT i skolan är datorn en självklar drivfjäder, precis som det fiffiga trolleritricket är för magikern. Det finns bättre och sämre trick som låter dig komma fram som artist olika väl; det finns bättre och sämre datorer, program och appar som har olika god pedagogisk nytta. Poängen är att den skickliga artisten kan göra stort trolleri av vad för litet som helst. Den skickliga pedagogen behöver inte ha en fancy app – det handlar inte om den, det handlar om vad du gör med den. Det här med att lära sig något har inte i sig förändrats: det handlar om att eleven skall urskilja och relatera aspekter av ett ämne och göra det till en del av sin världsbild och i bästa fall förändras som människa. Så enkelt är det. Precis som magikern behöver kunna ha publikkontakt, berätta en historia, styra uppmärksamheten och få till en snygg finish, behöver läraren etablera kontakt och förtroende, få eleven att upptäcka mönster, varsamt bidra till att flytta fokus  eller bredda blicken när så behövs och att till sist få eleven att förstå vad hen lärt sig i termer av konsekvenser för den egna tillvaron. DET ÄR INTE DATORN i sig det handlar om. ITS NOT THE TRICK.

Som exempel på hur tekniken i sig är ointressant i förmågan att skapa lust till lärande, se det här fantastiska blogginlägget från Ugglornas Rike. Det handlar om hur unga elever använder något så osexigt som qr-koder på ett sätt som verkligen stimulerar dem. ITS NOT THE TRICK. Det handlar om vad pedagogen, i det här fallet Ninna Kristiansen, förmår att göra av den. Hatten av för denna lysande och engagerade pedagog!

Eftersom jag är lite nörd, kan jag inte låta bli att erbjuda er ett klipp på denna legendar, när han 78 år gammal utför det klassiska bägarspelet på ett absolut fantastiskt sätt. Fick du inte ut något annat av min tanke blev det i alla fall lite högklassig underhållning på slutet.

Kommentera

Pareto-baserat lärande för stretchad kunskap

Forskning visar att användning av egen dator i en-till-en miljö kan bidra till ytligare kunskaper. Samtidigt bär datorn med sig fantastiska möjligheter till raka motsatsen, nämligen djupare kunskaper. Utifrån ramverket stretchad kunskap presenteras här en av många möjliga undervisningsmodeller för att fördjupa kunskaper med hjälp av egen dator.

Pareto

Modellen tar utgångspunkt i Pareto-principen, även känd som 80/20-principen. Det är den principen som säger att 20% av jordens befolkning äger 80% av alla resurser, att 20% av insatserna ger 80% av resultaten och att 20% av texten i ett läromedel bär 80% av innehållet. Förhållandena kan naturligtvis variera, ibland råder 70/30, ibland 90/10. Med utgångspunkt i denna princip formuleras så Pareto-baserat lärande som sker med egen dator, i syfte att skapa djupa kunskaper i ett ämne. Modellen bygger på följande steg.

 

Klarläggande av mål med undervisningen

Läraren går igenom vad eleverna skall lära sig av de kommande lektionerna med Pareto-baserat lärande. De går tydligt igenom vilken typ av kunskap som skall redovisas för vilket betyg.

Informationsinsamling

Låt oss tänka att eleverna har en uppgift i samhällskunskapen som skall belysa områdena konflikt, krig och demokrati. Eleverna får utdelat ett antal – säg 5 – olika konflikter att arbeta med. De sätts i tvärgrupper, det vill säga, ingen i samma arbetsgrupp har samma konflikt att arbeta med. Med hjälp av dator, varandra, lärare och alla andra tillgängliga resurser samlas nödvändig information om den valda konflikten. Arbetssättet är hittills traditionellt.  Elevernas källkritiska hållning är här central, och eleverna uppmuntras också att söka information via sociala nätverk för att få en så bred bild av den valda konflikten som möjligt.

Paretodiagram

Här följer nyckeln i metoden. Utifrån det samlade materialet, som i normalfallet till huvudsak består i text (men annat är naturligtvis också tillåtet) får eleven i uppgift att skissa ner en bild, teckning, diagram eller annan grafisk produkt som fångar essensen i konflikten såsom det uppfattas av eleven utifrån elevens egna perspektiv. Den grafiska produkten kan vara abstrakt eller konkret. Syftet med denna starka kondensering av information är att eleven skall förmå att urskilja essensen i konflikten och låta den beskrivas i en enda bild. Detta tränar eleven att söka sig bortom den omedelbara reproduktionen av text vid kunskapsbildningen. Genom att byta medium tvingas också eleven att tänka kring sitt case (i det här fallet en konflikt) på andra premisser än vad hen är van vid. En utgångspunkt här är då att olika medier bär olika förmåga att lyfta fram olika aspekter av ett ämnesstoff (se ex Säljö 2010; Fleischer 2013). Potentiellt bidrar detta till att nyansera kunskapsbildningen. Under diagrammet får eleven också i uppgift att skriva max 5 meningar som en förklaring till bilden. Paretodiagrammet/bilden görs med fördel i digital miljö, ett otal lämpliga appar och mjukvaror finns för detta ändamål. Inget fokus ligger här på konstnärlighet eller förmåga att teckna.

 Brytning av tvärgrupper

Nu samlas de elever som arbetat med samma case. De får visa upp sina alster och läsa sin sammanfattning för resten av eleverna. Denna del av processen kan naturligtvis också ske elektroniskt. Eleverna i grupperna, som alltså arbetat med samma uppgift, får nu med hjälp av läraren jämföra och ställa kritiska frågor till varandra. Detta steg är viktigt för att låta eleven få syn på vad en subjektiv utgångspunkt betyder för tolkningen av en till synes objektiv källa. Genom detta steg lär sig eleven också att värdera och kritiskt granska den egna ståndpunkten samt att sätta den i en ny kontext via sina kamraters förståelse av samma innehållsliga stoff. Läraren uppmanar till frågor som väcker reflektion såsom: vilka likheter finns? Vilka skillnader finns? Tänk om det vore så här? Vad händer om man kombinerar era bilder… och så vidare.

 Sammanförsel av material

I ett sista steg sammanförs nu materialet. Det låter sig med fördel göras på en klassblogg eller annat publikt forum där eleverna själva får uttrycka resultaten av sina ansträngningar. Här bör framkomma inte bara elevernas förståelse av det förhandenvarande innehållsstoffet, utan också deras förståelse för de olika möjliga tolkningarna och resultatet av sammanvägningen av erfarenheterna. Eleverna kan med fördel göra denna sammanställning på olika sätt: i text, med video eller i podcastform för att ta några exempel. Det centrala är att den essens av en konflikt (i det här exemplet) som omedelbart förstås av eleven nu har vidgats och satts i andra kontexter i dialog med andra elever, vilket torde breddat antalet urskilda aspekter i ämnet och därmed fördjupat kunskapen.

Referenser

Fleischer, H. (2013). En elev – en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan. Jönköping University, Jönköping.

Säljö, R. (2010). Digital tools and challenges to institutional traditions of learning: technologies, social memory and the performative nature of learning. Journal of Computer Assisted Learning, 26(1), 53-64. doi: 10.1111/j.1365-2729.2009.00341.x

 

Kommentera

Kvinnliga talare om IT i skolan – förnämlig lista!

Råkade springa på en tweet från @grishund (Karin Nygårds). Hon sätter just nu samman en lista över kvinnliga talare kring IT i Skolan. Nyfiken som jag är klickade jag in på den och förväntade mig ett tiotal. Döm om min förvåning när jag finner att listan innehåller ett hundratal talare med tillhörande presentationer! En fantastiskt guldgruva att gräva ur, och vilket jobb Karin har lagt ned! Nu känner jag verkligen inte alla dessa talare, men däremot känner jag Karin Nygårds som en mycket seriös och engagerad kvinna i frågor om skola och IT. Idel namn känns förstås igen, såsom min medskribent till boken om stretchad kunskap i praktiken, @helenakvarnsell, med flera. Trots att jag inte kan gå i god för varje talare på listan alltså, vill jag å det bestämdaste rekommendera var och en som överväger en studiedag, fortbildningssatsning eller konferens om IT i skolan att spana in listan efter lämpliga talare. Förresten… gjorde jag mig själv arbetslös nu? Nå. Det bjuder jag på:-)

Alltså: Lista över förnämliga kvinnliga IT-talare i skolkontext finns här!

Tack @grishund för ett lysande initiativ!

Kommentera

Döp min bok – vinn valfri pocket!

vinn en bok!

Det drar ihop sig till inlämning av manus till min bok om studieteknik för högskola och universitet. Den 7:e augusti skall allt ligga klart för genomgång hos min eminenta bokförläggare på Natur och Kultur. Nu behöver jag er hjälp med titel. Som tack för hjälpen kan du vinna ett presentkort på valfri pocket på Pocketogram - perfekt sommarläsning – plus ett signerat exemplar av min bok när den släpps.

Så här gör du: Nedan finner du ett antal titlar och undertitlar. Se dem som inspiration. Du kan rösta på en av dem och göra valfri kombination, men du får väldigt gärna hitta på en egen titel och undertitel. Ju kreativare desto bättre! Skriv ditt förslag som en kommentar här på bloggen. Vinnaren meddelas via e-post och får då ett presentkort på valfri pocketbok och dessutom naturligtvis ett signerat ex av studieteknikboken när den är klar. Seså! Ta dig 2 minuter och vinn! Smidigare kan det inte bli!

Titelförslag

 • STUDERA MED STRUKTUR
 • STRUKTURERA DINA STUDIER
 • FRAMGÅNGSRIKA STUDIER
 • TAKTIK OCH TEKNIK – SÅ KLARAR DU STUDIERNA
 • DITT EGNA FÖRSLAG???

Undertitel

 • Effektiv studieteknik för högskole- och universitetsstudier
 • Högskole- och universitetsstudier
 • Ditt egna förslag???
Kommentera

Följ

RSS-flöde

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på bloggen och få meddelande om när nytt material publiceras.

Kategorier

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad med artiklar, länkar, och artiklar om kommunikation och pedagogik som endast publiceras i nyhetsbrevet!