+Meny
Homepage, <h2>Fleischer Kompetensutveckling</h2>

Håkan Fleischer

Fleischer Kompetensutveckling

Fleischer Kompetensutveckling strävar mot att göra lärare och pedagoger (alla som samtalar, leder eller håller presentationer har en pedagogisk uppgift) redo att möta sin yrkesutövnings framtida krav. De främsta kompetensområdena är kommunikation i relation till pedagogik samt IT-baserad pedagogik. Verksamheten bedrivs i två ömsesidigt beroende former: å ena sidan i form av forskningsbaserat utvecklingsarbete, å andra sidan i form av utbildning och workshops. Verksamheten bedrivs med vetenskap och beprövad erfarenhet som grund. Ledare för företaget är Håkan Fleischer, Fil Dr i pedagogik och Fil mag i medie- och kommunikationsvetenskap.

Kontakt:

Telefon 036-50020, 070-4674407
Adress Gjuterigatan 9
553 18 Jönköping

Näringsliv

Ledarskapets kommunikation

Det är inte bara försäljningen som avgör hur ett företag klarar sig, det är också en fråga om hur väl de egna resurserna tas om hand. Brister i ledarskapets kommunikation påverkar anställda negativt, försämrar  kundtillfredsställelsen och verkar hämmande på de anställdas produktivitet. Genom ett tydligt kommunikativt ledarskap skapar du förutsättningar för dina anställda att nå både sina och organisationens mål på ett sätt som reducerar negativ stress. Läs mer… 

Praktisk retorik

Retorik är den urgamla konsten att övertyga. Den praktiska aspekten av retoriken är presentationsteknik. I ditt yrke måste du behärska presentationsteknik av två skäl. Dels för att kunna föra fram dina budskap men också för att kunna bedöma andra personers ståndpunkt. Vad kan du göra för att framstå som en karismatisk, kunnig och engagerad talare? Läs mer…

Våga tala, talängslan och scenskräck

Att vara litet nervös när man skall hålla tal kan vara bra. Det får dig att skärpa sinnena och maximera din prestation. Men ren scenskräck i ordets rätta bemärkelse är förlamande och utmattande. Den goda nyheten är att du kan göra något åt det! Läs mer…

 

Skola

Stöd, utveckling och utvärdering av en-till-en

Fleischer Kompetensutveckling utvärderar och stödjer processutveckling i en-till-en oberoende av plattform, tjänsteleverantör och inriktning på en-till-en satsningen. Arbetet kan genomföras helt fristående och heltäckande, eller som ett komplement till tjänsteleverantörens erbjudanden. Läs mer…

Digital kompetens i praktiken

Digital kompetens är en av EU:s åtta nyckelkompetenser. I Sverige finns digital kompetens implicerat i LGR11 och GY11. Från 2017 föreslås Skolverket att ytterligare tydliggöra digital kompetens i LGR11 och dess kunskapsmål. IDigitaliseringskommissionens betänkande SOU 2014:13 föreslås dessutom att elevens digitala kompetens skall bedömas inom ramen för enskilda ämnen. Fördelen med digital kompetens som begrepp är att det också sätter fokus på andra förmågor centrala för pedagogiken – exempelvis att stimulera kulturell förståelse och kreativitet. Läs mer…

Studieteknik

Att ha en god studieteknik är till hjälp för alla studenter och elever, och också för alla lärare. Utbildningen i studieteknik introducerar studiemodellen SITRA, som också beskrivs utförligt i Håkans kommande bok om studieteknik. Läs mer…

Om mig & företaget

Snabba fakta

Fleischer Kompetensutveckling drivs av Håkan Fleischer, filosofie magister i kommunikationsvetenskap och filosofie doktor i pedagogik. Med mer än femton års erfarenhet som föreläsare inom såväl näringsliv som utbildningssektorn erbjuder jag en bred föreläsningsbas. Företaget är baserat i Jönköping och verkar över hela landet. För mer information kring akademiska meriter och utbildningar, se gärna mitt CV. Företaget innehar F-skattsedel.

Utbildning

Fleischer Kompetensutveckling erbjuder utbildningar och workshops med syftet att göra bra pedagoger och kommunikatörer bättre. Genom coachning och anpassade föreläsningar skapar jag förutsättningar och insikter för förändring och utveckling hos både individer och organisationer.

Ambitionen är att varva teori med praktik och därigenom alltid ge deltagaren uppslag på hur kunskaperna kan användas redan nästkommande arbetsdag. Beroende på behov och önskemål kan det ske i form av renodlad föreläsning eller som workshop.

Forskning

Fleischer Kompetensutveckling bedriver också pedagogisk forskning och forskningsbaserade utvärderingsuppdrag. För närvarande fokuserar verksamheten främst på utvärderingar av en-till-en projekt utifrån lärarkårens kompetensutvecklingsbehov med hjälp av IPAK-modellen. Företaget genomför också forskningsöversikter, se exempel på forskningsöversikt om en-till-en på följande länk. Har ni behov av kvalificerade forskningsgrundade tjänster hos er – fråga Fleischer Kompetensutveckling. Som utgångspunkt för forskningsarbetet ligger en doktorsavhandling i pedagogik och mångårig erfarenhet av forskningsprocesser. Naturligtvis genomför jag också föreläsningar inom området datorer i skolan, med utgångspunkt i aktuellt forskningsläge.

Avhandlingens abstract

Avhandlingen behandlar införandet av varsin dator till elever och lärare, här kallat en-till-en. Syftet är att bidra med kunskap om hur en-till-en påverkar lärande. Särskilt fokus ligger på kunskapsproduktionens karaktär och kvalitet och på förhållanden i den svenska skolan. En ytterligare ambition är att väcka reflektioner kring och bilda kunskap om hur en-till-en, som en produkt av kunskapssamhället, påverkar såväl kunskapssynen som kunskapsbildningens kvalitet och villkor. Därtill är också ambitionen också att, mot bakgrund av kunskapssamhällets särskilda villkor, bidra till nya insikter kring kunskapsbegreppets utvecklingsmöjligheter i relation till en-till-en.

Utgångspunkten tas i kunskapssamhället och villkoren för kunskapsproduktion samt i hur Sverige har valt att fokusera på behovet av att ge eleverna digital kompetens. Den teoretiska ansatsen ligger i fenomenologi som ontologiskt ställningstagande och i fenomenografi gällande perspektiv på lärande. Avhandlingen bygger på fyra studier: en narrativ forskningsöversikt med fokus på vad forskning berättar om elever respektive lärare i en-till-en projekt. Vidare ingår en teoretisk artikel med fokus på att utveckla en alternativ förståelse för villkoren för kunskapsbildning på den sociala webben med utgångspunkt från Martin Heideggers fenomenologi. En intervjustudie kring elevers upplevelser av sitt lärande i en-till en ingår också samt en fenomenografisk analys av inlämnade kunskapsuppgifter med fokus på kritiska dimensioner och kunskapsdjup. Resultaten diskuterar huruvida det starka färdighetsfokus som uppstår vid kunskapsbildning i en-till-en är samstämmigt med den performativa kunskap som i kunskapssamhället antas vara av vikt och hur det påverkar kvalitet och karaktär på bildad kunskap.

Avhandlingen diskuterar också hur en-till-en påverkar elevers sätt att uppleva sitt lärande i en situation som präglas av flexibilitet och ständigt nya förutsättningar för lärande. Slutligen diskuteras också ett möjligt sätt att utveckla kunskapsbegreppet mot bakgrund av de resultat som framträtt i avhandlingens fyra studier genom att formulera begreppet ”stretchad kunskap”.

Curriculum vitae

Akademisk CV

Fil dr pedagogik

Avhandling: En elev – en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan.

Fil mag medie- och kommunikationsvetenskap

Uppsats: Lärarstudenters föreställningar om internet i skolan

Övriga akademiska studier

 • Högskolepedagogik 7,5 hp
 • Datorn som pedagogiskt verktyg 7,5 hp
 • Fotografi och visuell kommunikation, 7,5 hp
 • Sociologi 30 hp

 Forskningsrelaterade uppdrag

 • Reviewer för Utbildning & Lärande
 • Reviewer för South African Journal of Education
 • Reviewer för Education Inquiry
 • Ledamot i Forskningsnämnden, Högskolan i Jönköping (2012-2013)

 Forskningsprofil

Forskningsområdet rör en-till-en, det vill säga den situation där varje elev och lärare har varsin dator i skolan. Avhandlingen En elev – en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor ligger till grund för forskningsprofilen. Resultaten i avhandlingen visar att en-till-en sätter stort fokus på elevernas förmåga att handha digitala medier med risk för försämringar i kunskapskvaliteter. Ungdomar känner sig motiverade av men samtidigt vilsna i den digitala mediehantering de automatiskt förväntas kunna hantera. Samtidigt finns stora möjligheter till fördjupade kunskaper med hjälp av datorn. När dessa möjligheter tas tillvara bildas stretchad kunskap – ett begrepp som myntas i avhandlingen. Den framtida forskningsgärningen utforskar vad en sådan kunskapsbildning betyder i teori och praktik för såväl elever som lärare.

Publikationer

Presentationer på vetenskapliga konferenser

 • NFPF, Turku, 2007
 • NFPF, Copenhagen, 2008
 • Phenomenographic Network Conference, Jönköping, 2012
 • ECER, Cadiz, 2012

Inbjuden talare i urval

 • Nationell bibliotekskonferens (2011): Därför behövs skolbibliotekarierna i en-till-en projekt
 • NGL-konferens (2011): What is our current understanding of one-to-one computer projects
 • Skolbibliotek och en-till-en (2012): Därför spelar skolbiblioteken en nyckelroll i en-till-en
 • SETT (2012): What is our current understanding of one-to-one computer projects
 • Mötesplats skola (2012): Kommunikation i klassrummet
 • Skola 2025 (2013): Om en-till-en är svaret, vad är då frågan? En forskningsutsikt
 • Framtidens läromedel (2014)
 • Skolverket: Svensk forskning om 1:1 – vilka slutsatser drar vi? (2014)

Undervisning och handledning i urval

 • Konsten att tala – praktisk retorik I och II (Kursansvarig och lärare)
 • Dialog, coaching och personlig utveckling (Kursansvarig och lärare)
 • Läraren i dialog
 • Retorik på Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet (Jönköping och Halmstad)
 • Presentationsteknik (Jönköpings Tekniska Högskola)
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Kommunikationsvetenskapliga perspektiv på pedagogik (Kursansvarig och lärare)
 • Neuropsykiatriska funktionshinder
 • Retorik för forskare (Forskarutbildningen Hälsohögskolan, Jönköping)
 • Vetenskaplig metod kandidatnivå och magisternivå
 • Handledning kandidatnivå medie- och kommunikationsvetenskap
 • Handledning på kandidat och magisternivå i pedagogik och specialpedagogik

Övrig yrkesverksamhet

IndustriKonsultGruppen 1998-2000

 • Miljökonsult och utbildare inom ISO 14001

Forskningsprogrammet MTL (2001-2004)/ENCELL (National Centre for Lifelong Learning), 2004-2006

 • Informations- och kommunikationsansvarig
 • Strategisk kommunikationsplanering, ledningsgruppsarbete

Fleischer Kompetensutveckling (2003-)

 • Våga-tala coaching (Studenthälsan i Jönköping)
 • Studieteknikworkshops (Knutpunkten Career Center i Jönköping)
 • Utbildning i retorik, kommunikation och pedagogik
 • Utvärdering och utvecklingsarbete i skolrelaterade datoriseringsprojekt

Referenser och omdömen i urval

”Håkan is an innovative manager completely at ease with al time of tasks specially related to analytical demands. He is a faithful colleague and a reliable person to do business with. I recommand him warmly.”
Professor Mohamed Chaib.

”Håkan har ett stort kunnande kring IT och lärande och är en uppskattad föreläsare som dessutom vågar ta ställning i frågor och sticka ut vilket för egen del uppskattas. Håkans föreläsningar lämnar ingen oberörd och jag kan rekommendera Håkan både som föreläsare såväl som konsult inom området IT och lärande/pedagogik.” Jan Svärdhagen, Högskolan Dalarna.

”Håkan är en väldigt bra föreläsare/utbildare som verkligen kan konsten att förena en underhållande retorik med ett vetenskapligt väl grundat budskap. Många populära föreläsare reser land och rike runt och drar ner applåder för sina ”roliga” föreläsningar, men det är långt ifrån alltid som det leder till mer än en underhållande stund. Från Håkans föreläsningar får man med sig en kunskap och en insikt som ger effekter långt efter föreläsningstillfället!” Ulli Samuelsson, programansvarig Högskolan i Jönköping.

”Jag har via Håkans publikationer och sociala medier tagit del och inspirerats av hans forskning kring digital pedagogik och didaktik. Hans kunskap i förening med en konstruktivt kritisk hållning gör Håkans material ytterst värdefullt för mig både i min roll som programansvarig för det estetiska programmet på Katedralskolan i Skara, en 1:1 skola, och min roll som utbildningsansvarig i styrelsen för Wikimedia Sverige.” Ylva Pettersson, programansvarig Estetiska programmet Skara Kommun.

”Håkan is a good and inspiring speaker. He has a well documented knowledge in his field and I highly recommend him as a consultant”. Jonas Hällebrand, IKT-pedagog, Lund.

”Håkan är en fantastisk föreläsare som fångar sina åhörare. Och sedan håller greppet. Håkan vet dessutom vad han pratar om, få förunnat.” Kristina von Oelreich, Projektledare Fru Berg.

”Håkan är en ovanlig men väldigt lyckad kombination av artist och akademiker. Har lyssnat på hans föreläsning om retorik och kommunikation och det utvecklade mitt eget tänkande och agerande i dylika situationer.” Tomas Kruth, Svenska Stadskärnor.

”Miljökontoret Jönköpings kommun har anlitat Håkan både för föreläsningar för hela personalen och för enskilda övningar. Jag rekommenderar varmt Håkan som varit mycket lyhörd för våra önskemål och haft förmåga att omsätta dem i praktiken. Här kommer några röster från en utvärdering: 
- Bra, full av energi och varierade sig på många sätt. 
- Mycket engagerande. Underhållande att lyssna på. 
- SUPERBRA – teori och praktik blandat med humoristiska inslag där Håkan förmedlar kunskap på ett mycket skickligt och roligt sätt.”Christina Lindqvist, Informatör Jönköpings Kommun.

”Jag minns två saker från Håkans föreläsning under min första kurs på högskolan och det var dels hans inlevelse och förmåga att fånga gruppen. Retorik var ämnet och Håkan GÖR det han LÄR, vilket är en fantastisk begåvning. Han lever som han lär. En föreläsning har aldrig varit så inspirerande och minnesvärd, faktum är nog att det är den som jag och min klass lär ha mest användning av i våra liv. Idag är jag glad att jag vet vem Håkan är så jag kan rådfråga en retorikexpert när jag behöver.” Matilda Aldsjö, Medieproducent, Skribent, Projektledare.

Jag har gått på högskolan i snart fem år och har därmed stött på ett ganska stort antal föreläsare. Vad jag däremot aldrig har stött på är en föreläsare som har skött sitt jobb lika bra som du har gjort under de tre senaste föreläsningarna i delkursen lärare i dialog. Jag tycker att du är en förebild för alla oss blivande lärare, både när det kommer till att strukturera innehållet och till själva leveransen. Även din förmåga att involvera din person i allt du gör – och därmed bidra med mänsklighet – är beundransvärd.Att döma av snacket under kaffepauserna så verkar denna åsikt dessutom vara väldigt spridd i gruppen. Det kanske inte hör till vanligheterna att en student berömmer en föreläsare på det här sättet (och kanske inte ens till anständigheterna?), men när någon särskiljer sig på ett sådant positivt sätt som du gör från den övriga massan föreläsare så anser jag att det ska uppmuntras.” Sanny, lärarprogrammet Jönköping.

Blogg - Nya inlägg

Mitt bidrag: Svensk forskning om 1:1 – Vilka slutsatser kan vi dra?

Imorgon pratar jag på Skolverkets konferens om svensk forskning om 1:1 som är ett samarrangemang med Datorn i Utbildningen. Otroligt hedrande, och jag tänker göra allt vad jag kan för att få folk att förstå att kritisk inte är det samma som negativ. Jag tänkte ägna mig åt att prata om min forskning, mina resultat, och hur Sverige kan ta sitt starka utgångsläge vad gäller infrastruktur till att verkligen nå fördjupade kunskaper med hjälp av egen dator i skolan, nämligen med hjälp av stretchad kunskap vilket ju också är slutprodukten av min avhandling. Nedan är min presentation för morgondagen.

Rykten säger att konferensen kommer att live-streamas. Jag länkar ut adressen så snart jag vet.

Kommentera

Doktorspromovering Jönköping

I helgen hade jag och min hustru äran att båda två promoveras till doktor vid den återkommande ceremonin på Elmia. Samtidigt! Rätt häftigt!

En hektisk lördag väntade. Konstigt nog blev jag mer nervös och kanske framför allt mer känslomässigt berörd av ceremonin än av själva disputationen, som ägde rum i december förra året. Troligen var det så att disputationen träffade huvudet, men promoveringen hjärtat.

Efter fotografering var det så dags att tåga in på konserthusets stora scen där ceremonin startade kl 16 prick. Ett vackert program med många tal och bra musik. 12 professorer installerades, 3 hedersdoktorer utnämndes och hela 44 doktorer promoverades. Därefter mingel med champagne och goda snittar, och sedan fantastisk bankett med mycket bra mat och fin underhållning av bland annat Gittan Glans och Sonja Aldén. Festligheterna varade långt in på natten. En fantastisk dag där jag med förvåning kände vilken stolthet en rätt fånig hatt kan ge. Nedan bilder från festligheterna.

Kommentera

Datorn i skolan och elevens kritiska tänkande

Det tillhör skolans uppdrag att stimulera kritiskt tänkande. Men vad är då kritiskt tänkande? Och hur hänger kritiskt tänkande och kunskapsdjup ihop? Nedan presenteras en modell över fyra nivåer av kritiskt tänkande att träna i skolan.

kritiskt tänkandePå den första och lägsta nivån fokuserar lärandet på att minnas och att återupprepa. Det här är också det ytligaste lärandet. Datorn i skolan kan med fördel användas här genom att eleverna svarar på kunskapsfrågor i ett interaktivt läromedel, skriva listor i drillningsprogram eller spela spel där matchning av saker som hänger ihop med varandra görs.

Den andra nivån av kritiskt tänkande handlar om att förstå och organisera. Även här är kunskapsnivån relativt ytlig. Fokus ligger här på att beskriva och förklara, att skriva om och att förstå ordning på saker och ting. Datorn i skolan används med fördel till att producera texter på bloggar, podcasts eller videoinslag i syfte att repetera och summera innehåll. Det är naturligtvis motiverande att andra elever kan ta del av detta.

Den tredje nivån av kritiskt tänkande fokuserar på att tillämpa, beräkna, göra konstruktioner och lösa problem. Datoranvändningen är given: Om eleverna exempelvis har haft i uppgift att lära sig newtons lag får de i uppgift att illustrera hur den fungerar i ett annat sammanhang än den teoretiska läroboken. Exempelvis kan eleverna då ge sig ut på en fotbollsplan, sparka en boll uppåt och filma uppgång och nedfall och sedan redigera filmen och visa hur Newtons lag fungerar via den stigande och fallande bollen. Här är kunskapsdjupet avsevärt större.

I den fjärde nivån av kritiskt tänkande bryter eleven isär saker (såväl konkreta som abstrakta ting) och bygger ihop. Det vill säga, en analys sker. Här lär sig eleven att förstå vad som hänger ihop med vad, de kan jämföra, och debattera och träna sin slutledningsförmåga. Ett givet sätt är att använda datorn för att träna kritiskt tänkande på den här nivån är att använda datorn för att rita diagram och illustrationer. Det sistnämnda är ett utmärkt – men svårt – sätt att abstrahera det centrala ur ett komplext fenomen. Eleverna kan också använda simuleringsprogram och bygga samman nya saker med gamla material på ett nytt sätt.

Så långt har vi undersökt hur ett lärobjekt kan varieras för att stimulera olika grader av kritiskt tänkande. Emellertid finns också andra vinster. Så länge tid finns och arbetet inte genomförs på ett statiskt sätt utan snarare på ett kreativt sätt, uppstår också ytor för reflektion i ökande omfattning i förhållande till nivåerna ovan. Det innebär att oavsett vilken nivå av kritiskt tänkande som tränas, bör läraren förmå gruppen att stanna upp med jämna mellanrum och ställa sig reflekterande frågor, något jag beskrivit i ett tidigare inlägg om formativ reflektion.

Känner du att du fastnat på något av stegen i din undervisning? Hur tar du dig vidare? Titta på modellen ovan och försök tillämpa åtminstone någon del av den djupare nivån av kritiskt tänkande redan nästa lektion (om eleverna är redo för det).

2 kommentarer

Kompetensbehov, lärares och elevers motivation för datorer. 3 presentationer i veckan.

Här kommer tre mindre föredragningar jag gör i veckan. Delar med mig för nytta och nöje.

Den första är en kortversion på en dragning av kompetensutvecklingsbehov som analyserats under hösten med hjälp av IPAK-metoden. Det skall bli väldigt roligt att följa den här kommunen i sin utveckling med datorer och pedagogik.

Därefter pratar jag också om hur lärare kan väcka sin motivation och lust att få veta mer om vad som är möjligt att åstadkomma, om hur andra lärare gör. Hur det går till att hitta goda exempel att inspireras av och utmaningar att anta. En väg av många möjliga är att bygga ett PLN:

Till sist ger jag också i veckan ett smakprov från boken om Stretchad kunskap i teori och praktik som skrivs tillsammans med Helena Kvarnsell.

Utöver detta blir det bokmässa på torsdag där jag bland annat träffar mitt bokförlag. Kul vecka på gång!

Kommentera

Följ

RSS-flöde

Skriv in din e-postadress för att prenumerera på bloggen och få meddelande om när nytt material publiceras.

Kategorier

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet så får du en e-bok med åtta korta lektioner i retorik plus en liten bonus direkt hem i brevlådan.