Cv, referenser och publikationer

Fil dr pedagogik

Högskolan i Jönköping 2013

Avhandlingens titel: En elev – en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan.

Fil mag medie- och kommunikationsvetenskap

Högskolan i Jönköping 2000

Uppsatsens titel: Lärarstudenters föreställningar om internet i skolan

Övriga akademiska studier

 • Högskolepedagogik 7,5 hp
 • Datorn som pedagogiskt verktyg 7,5 hp
 • Fotografi och visuell kommunikation 7,5 hp
 • Sociologi 30 hp
 • Digital etnografi 7,5 hp
 • Programmeringsdidaktik 7,5 hp

Forskningsrelaterade uppdrag

 • Reviewer för Utbildning & Lärande
 • Reviewer för South African Journal of Education
 • Reviewer för Education Inquiry
 • Ledamot i forskningsnämnden Högskolan för lärande och kommunikation (2011-2012)

Forskningsprofil

Forskningsområdet rör en-till-en, det vill säga den situation där varje elev och lärare har varsin dator i skolan och förskolan. Avhandlingen En elev – en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor ligger till grund för forskningsprofilen. Resultaten i avhandlingen visar att en-till-en sätter stort fokus på elevernas förmåga att handha digitala medier med risk för försämringar i kunskapskvaliteter. Ungdomar känner sig motiverade av men samtidigt vilsna i den digitala mediehantering de automatiskt förväntas kunna hantera. Samtidigt finns stora möjligheter till fördjupade kunskaper med hjälp av datorn. När dessa möjligheter tas tillvara bildas stretchad kunskap – ett begrepp som myntas i avhandlingen. Den framtida forskningsgärningen utforskar vad en sådan kunskapsbildning betyder i teori och praktik för såväl elever som lärare, samt även hur lärarutbildningen behöver utvecklas för att möta de nya krav som ställs. Särskilt fokus läggs på framtidens lärande.

Publikationer och presentationer

Doktorsavhandling

Vetenskapliga artiklar

 • Fleischer, H. (2011). Towards  a  Phenomenological Understanding  of  Web  2.0 and Knowledge  Formation. Education Inquiry, 2(3), 535-549.
 • Fleischer, H. (2012). What is Our Current Understanding of One-to-One Computer Projects. A Systematic Narrative Research Review. Educational Research Review. http://doi:10.1016/j.edurev.2011.11.004
 • Ordqvist, A., Parsons, R., Leung, D., Dahlman, J., Falkmer, M., Fleischer, H., . . . Falkmer, T. (2013). Information and repetition change children’s visual strategies when viewing magic tricks with and without gaze cues. Perceptual & Motor Skills, 116(1), 144-162.
 • Joosten, A., Girdler, S., Albrecht, M.A., Horlin, C., Falkmer, M., Leung, D., . . . Falkmer, T. (2014). Gaze and visual search strategies of children with Asperger syndrome/high functioning autism viewing a magic trick. Developmental neurorehabilitation(0), 1-8.
 • Fleischer, H. (2017). Students’ experiences of their knowledge formation in a one-to-one computer initiative. Education Inquiry, 8(2), 123-136, DOI: 10.1080/20004508.2016.1275190
 • Fleischer, H. (under arbete). Between learning and caring. Preschools positioning on Instagram.
 • Fleischer, H. & Fleischer Simmeborn, A. (under arbete). Rotated Blended Learning in the Active Learning Classrom : A Case Study at Gothenburg University.

Forskningsrapporter

 • Fleischer, H. (2003). Lärande i små och medelstora företag inom verkstadsindustrin. In KK Foundation’s Research Platform 2000-2003, Development processes in small and medium-sized Enterprices. Appendix 2. Learning aspects. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation.
 • Fleischer, H. (2019). Lärarkårens förhållande till kraven på ökad digital kompetens vid Löftadalens folkhögskola. Halmstad: Högskolan i Halmstad.
 • Fleischer, H. (2019). Lärarkårens förhållande till kraven på ökad digital kompetens vid Katrinebergs folkhögskola. Halmstad. Högskolan i Halmstad.

Böcker

Övrig textproduktion i urval

 • Fleischer, H. (2003). Det flexibla lärandets form och villkor. [Ramar till ett forskningsprogram]. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation.
 • Fleischer, H. (2003). Lärande i små och medelstora företag inom verkstadsindustrin. In KK Foundation’s Research Platform 2000-2003, Development processes in small and medium-sized Enterprices. Appendix 2. Learning aspects. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation.
 • Fleischer, H., Winald-Möller, L. & Hansson Green, U. (2004). Arena för utveckling. Lärcentra, kommun-, läns- och forskningsbibliotek i samverkan. Stockholm: Statens Kulturråd.
 • Fleischer, H. (2006). Nationell utbildning om spelberoende. Utvärdering och slutrapport. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.
 • Fleischer, H. (2014). En dator till varje elev – till vilket pris? Tidskriften Manus.
 • Fleischer, H. (2015). Digital kompetens med strukturerad kreativitet och digitala läromedel, Gleerups AB.
 • Fleischer, H. (2015). Debatt: Digitala läromedel ger mer undervisningstid, Skolvärlden.
 • Fleischer, H. (2015). Därför behövs egen dator i skolan, Re:flex. Folkbildningsrådets nättidning för flexibelt lärande.
 • Fleischer, H. (2015). Rätt använda kan datorer stimulera reflektion, Re:flex. Folkbildningsrådets nättidning för flexibelt lärande.
 • Fleischer, H. (2015). Frihetens ideologi har sitt prisRe:flex. Folkbildningsrådets nättidning för flexibelt lärande.
 • Fleischer, H. (2016). Skolutbildning i tre dimensionerRe:flex. Folkbildningsrådets nättidning för flexibelt lärande.

Presentationer på vetenskapliga konferenser

 • NFPF, Turku, 2007
 • NFPF, Copenhagen, 2008
 • Phenomenographic Network Conference, Jönköping, 2012
 • ECER, Cadiz, 2012

Inbjuden talare i urval (utöver enskilda skolor och kommuner)

 • Nationell bibliotekskonferens (2011): Därför behövs skolbibliotekarierna i en-till-en projekt
 • NGL-konferens (2011): What is our current understanding of one-to-one computer projects
 • Skolbibliotek och en-till-en (2012): Därför spelar skolbiblioteken en nyckelroll i en-till-en
 • SETT-dagarna (2012): What is our current understanding of one-to-one computer projects
 • Mötesplats skola (2012): Kommunikation i klassrummet
 • Skola 2025 (2013): Om en-till-en är svaret, vad är då frågan? En forskningsutsikt
 • Framtidens läromedel (2014): Stretchad kunskap
 • SETT-dagarna (2015): Hur fördjupar man elevers kunskap med hjälp av IT?
 • Framtidens läromedel (2015): Fyra aspekter på fördjupade kunskaper med hjälp av IT
 • Bok och biblioteksmässan (2015): Hur är det när det funkar? Fördjupad kunskapsbildning med IKT
 • Administrationsdagarna (2015): Utveckla kommunikationen i arbetsgruppen
 • Skolforum (2015): Digitalisering som lyfter skolan
 • Dialog Åland (2016): Till frågan om stretchad kunskap
 • Framtidens läromedel Syd (2016)
 • Folkhögskolornas Serviceorganissation: Att välja lärplattform (2016)
 • Skolporten: Fokus på introduktionsprogrammen (2016)
 • Region Kronoberg: AV-media dagen (2016)
 • Dialog Åland: Den digitaliserade skolans framtid (2018)
 • Skolporten: Instagram i förskolans praktik (2018)

Undervisning och handledning i urval

 • Didaktik och bedömning
 • Utveckling, lärande & kunskap (kursansvarig och lärare)
 • Läraren som ledare (kursansvarig och lärare)
 • Digitalt lärande – möjligheter och utmaningar
 • Högskolepedagogisk grundkurs
 • Konsten att tala – praktisk retorik I och II (Kursansvarig och lärare)
 • Dialog, coaching och personlig utveckling (Kursansvarig och lärare)
 • Kommunikationsvetenskapliga perspektiv på pedagogik (Kursansvarig och lärare)
 • Läraren i dialog
 • Retorik på Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet (Jönköping och Halmstad)
 • Presentationsteknik (Jönköpings Tekniska Högskola)
 • Kommunikationsfärdigheter
 • Neuropsykiatriska funktionshinder
 • Retorik för forskare (Forskarutbildningen Hälsohögskolan, Jönköping)
 • Vetenskaplig metod kandidatnivå och masternivå
 • Handledning kandidatnivå medie- och kommunikationsvetenskap
 • Handledning på kandidat och magisternivå i pedagogik och specialpedagogik

Yrkesverksamhet

IndustriKonsultGruppen 1998-2000

 • Miljökonsult och utbildare inom ISO 14001

Brinellgymnasiet, Nässjö 2000-2001

 • Lärare och klassföreståndare

Högskolan i Jönköping, Forskningsprogrammet MTL (2001-2004)/ENCELL (National Centre for Lifelong Learning), 2004-2006

 • Informations- och kommunikationsansvarig
 • Strategisk kommunikationsplanering, ledningsgruppsarbete

Högskolan i Jönköping, Doktorand i pedagogik kombinerat adjunkt 2006-2013

 • Undervisning
 • Handledning
 • Redaktörskap
 • Forskning

Fleischer Kompetensutveckling 2003-2013 deltid, 2013-2016 heltid, 2016- deltid

 • Utbildning i studieteknik
 • Föreläsningar om dagens och morgondagens digitaliserade skola
 • Utvärdering och följeforskning

Linnéuniversitetet, Universitetslektor i pedagogik, 2016-2017

 • Forskning om skolans och förskolans digitalisering
 • Undervisning, främst på lärarutbildning
 • Handledning på lärarutbildning och rektorsutbildning
 • Externa uppdrag

Högskolan i Halmstad, Universitetslektor i utbildningsvetenskap, 2017-2019

 • Undervisning lärarprogrammet inom kommunikation och ledarskap, retorik, vetenskaplig metod samt skolans digitalisering
 • Forskning – Framtidens digitala lärande i skolan
  • Skolledares digitala kompetens
  • Studietekniska möjligheter och hinder med Ipad i undervisningen
 • Utveckling av masterutbildning i Digitalt lärande
 • Utvecklingsprojekt Digitalisering av lärarutbildningen
 • Kursutveckling Digitalt lärande – möjligheter och utmaningar
 • Handledning examensarbeten
 • Externa uppdrag

Skolinspektionen, 2019-2021

 • Projektledningsgrupp för tematiska kvalitetsgranskningar
 • Projektledningsgrupp för granskning av fjärrundervisning under pandemin
 • Kvalitetsgranskning och tillsyn av skolor

Göteborgs Universitet, pedagogisk utvecklare, 2021-

 • Kursledare för högskolepedagogiska grundkurser
 • Ansvar för frågor om hållbar utbildning
 • Handledning
 • Projektutveckling

Bland kunder och samarbetspartner till Fleischer komptensutveckling märks bland andra

Natur & Kultur
Svenska Stadskärnor
Jönköpings Kommun
Nässjö Kommun
Telia Sonera
Össur Nordic
Volvo
Jönköpings Läns Landsting
Åmåls Kommun
Hjärtum utbildning
Knutpunkten Career Center
Studenthälsan Jönköping
Helsingfors Universitet, Finland
Curtin University, Australien
Hälsohögskolan Jönköping
Almi Företagspartner AB
Pysslingen förskolor och skolor
Svenska Naturskyddsföreningen
Försäkringskassan
Nationellt kompetenscentrum för vuxnas lärande
Eksjö Kommun
Conductive
Digilär
HongKong University
SETT-mässan
Framtidens läromedel
Malmö Kommun
Vellinge Kommun
GR utbildning
SAAB Combitech
Gleerups
Skolverket
Landskapsregeringen Åland
Salems kommun
Kalmar gymnasieförbund
Åbo Akademi, Finland
Teknologiska institutet
Skolporten

med flera…

Omdömen i urval

Rickard Netsner, Copywriter Cemedia
Håkan har en förmåga att, till skillnad från många andra föreläsare, ta bort barriären mellan deltagare och pedagog. Det blir ett samtal istället för en predikan. Han bjuder även på sig själv och berättar lustiga anekdoter som lättar upp stämningen och gör att man snabbt känner sig bekväm. Eftersom Håkan stått på scen länge så är han en väldigt bra retoriker och trasslar sällan in sig i komplexa konstruktioner som tappar lyssnarna.

Tomas Kruth, Expert Svenska Stadskärnor
Man kan lugnt säga att du, minst sagt, överträffade mina förväntningar. Innehållet var perfekt till målgruppen och framförandet var underbart! Vilken artist du är!”
Thomas Kruth, Svenska Stadskärnor.

Paul Linde, Co Founder Magolo AB
Håkan är en väl organiserad och inspirerande talare. Det har alltid varit lätt att arbeta med Håkan eftersom han alltid har kundens bästa framför sig och ger ett bra intryck. Som talare är han påläst, förberedd och mycket inspirerande.

Kristina von Oelreich, Projektledare Fru Berg

Håkan är en fantastisk föreläsare som fångar sina åhörare. Och sedan håller greppet. Håkan vet dessutom vad han pratar om, få förunnat.

Johan Larsson, Utbildningsansvarig Civilekonomprogrammet JIBS

Håkan is an inspiring lecturer that is really passionate in what he does. A strength that Håkan has is that he has the gift of making teaching fun. I can really recommend Håkan.

Christina Lindqvist, Informatör Jönköpings kommun

Miljökontoret Jönköpings kommun har anlitat Håkan både för föreläsningar för hela personalen och för enskilda övningar. Jag rekommenderar varmt Håkan som varit mycket lyhörd för våra önskemål och haft förmåga att omsätta dem i praktiken. Här kommer några röster från en utvärdering:
– Bra, full av energi och varierade sig på många sätt.
– Mycket engagerande. Underhållande att lyssna på.
– SUPERBRA – teori och praktik blandat med humoristiska inslag där Håkan förmedlar kunskap på ett mycket skickligt och roligt sätt.

Jonas Hällebrand, IKT-pedagog, Gunnesboskolan, Lund

Håkan is a good and inspiring speaker. He has a well documented knowledge in his field and I highly recommend him as a consultant.

Ulli Samuelsson, Fil Dr, Programansvarig Personalprogrammet, HLK

Håkan är en väldigt bra föreläsare/utbildare som verkligen kan konsten att förena en underhållande retorik med ett vetenskapligt väl grundat budskap. Många populära föreläsare reser land och rike runt och drar ner applåder för sina ”roliga” föreläsningar, men det är långt ifrån alltid som det leder till mer än en underhållande stund. Från Håkans föreläsningar får man med sig en kunskap och en insikt som ger effekter långt efter föreläsningstillfället!

Jan Svärdhagen, Utbildningsutvecklare, Högskolan Dalarna 

Håkan har ett stort kunnande kring IT och lärande och är en uppskattad föreläsare som dessutom vågar ta ställning i frågor och sticka ut vilket för egen del uppskattas. Håkans föreläsningar lämnar ingen oberörd och jag kan rekommendera Håkan både som föreläsare såväl som konsult inom området IT och lärande/pedagogik.

Veronica Thorvaldsson, PR-assistent på Tentipi

Håkans föreläsningar var intressanta och givande. Han lärde ut på ett trovärdigt och kreativt sätt och många av hans presentationsmetoder använder jag fortfarande idag.

Cecilia Bjursell, Chef Nationellt Kompetenscentrum för vuxnas lärande 

Håkans styrka är det engagemang med vilket han tar sig an en kurs och hans motivation att var och en av deltagarna ska möta ett lärande där både humor och allvar blandas för bästa resultat.

Gunilla Avby, Doktorand, Linköpings Universitet

Håkan är en engagerande föreläsare med goda kunskaper inom sitt fält. På scen bjuder han på sig själv och har förmågan att presentera konkreta tips på ett underhållande och lättsamt sätt. Som kollega är några av Håkans framträdande styrkor är att kunna se lösningar på problem samt att verkligen se människan.

Matilda Aldsjö, Medieproducent, Skribent, Projektledare

Jag minns två saker från Håkans föreläsning under min första kurs på högskolan och det var dels hans inlevelse och förmåga att fånga gruppen. Retorik var ämnet och Håkan GÖR det han LÄR, vilket är en fantastisk begåvning. Han lever som han lär. En föreläsning har aldrig varit så inspirerande och minnesvärd, faktum är nog att det är den som jag och min klass lär ha mest användning av i våra liv. Idag är jag glad att jag vet vem Håkan är så jag kan rådfråga en retorikexpert när jag behöver.