Tjejer påverkas mer av provängslan än killar

Jag minns det som det var igår. Vi hade tenta i statistik på forskarutbildningen. Bakom mig satt en studiekamrat. Det tog 10 minuter så kom den första försiktiga sucken. Sedan en till. Och en till. Högre och högre. Så höll det på, tills suckarna övergick i ett förtvivlat jämrande. Ångesten låg tät i luften, och jag led med min kamrat som naturligtvis fullständigt brände tentan.

Provängslan (test anxiety)

Ängslan inför prov (test anxiety) brukar definieras som ett situationsspecifikt bekymmer där den drabbade upplever ängslan eller ångest innan, under och efter ett prov (Zeidner, 1998). En mindre studie (Parveen, 2019) undersökte huruvida sådan ängslan hade negativa effekter på resultaten på prov. Icke så förvånande förhöll det sig just så. Vad som också framkom i studien var att testängslan hos tjejer har större påverkan på resultat än hos killar. Studien resonerar om orsaker till detta, bland annat i kulturella termer. 

Åtgärder mot provängslan

Jag tänker att det är viktigt att vara medveten om dessa saker och att i sin didaktiska praktik bygga in förutsättningar för eleven att lyckas, bland annat genom att minska rädslan för prov. Det kan naturligtvis göras på flera sätt och med flera strategier. En strategi har en tydlig psykologisk inriktning. Genom att att lära eleven att slappna av, använda mentala ankare, göra mentala förberedelser inför prov, att för sig själv etablera tydliga syften med sina studier anses testängslan kunna minska (ibid). Jag menar inte att vi skall ägna oss åt meditation och mindfulness i skolan på något sätt, men spända elever kan ha nytta av att lära sig slappna av.  Bara att få möjlighet att prata med sin lärare om rädslan och att sätta namn på den kan göra den lättare att hantera.

En annan strategi är att i de konkreta undervisningssituationerna bygga in övning inför test. Här handlar det om att öka elevernas delaktighet genom att använda frågor och svar på ett sätt som känns roligt och därmed avslappnande – ett tillstånd som tas med till provet. Att i undervisningen skapa testliknande situationer som eleven får erfara utan att bli spänd ökar förutsättningarna för att eleven skall släppa sin ängslan när det riktiga provet väl kommer. Testängslan anses också kunna minskas genom att göra testet mer till en fråga om att använda sin logik än att minnas – det är mer motiverande och engagerande (Parveen, 2019). 

Det är slående för mig som lärare i högre utbildning att jag måste skapa förutsättningar för mina studenter, inte bara i form av innehåll utan också genom att ge förutsättningar att bemästra sin provrädsla. Jag anar att detsamma låter sig göras även för yngre elever.

Referenser

Parveen, S. (2019.) TEST ANXIETY AND ACADEMIC PERFORMANCE AMONG SENIOR SECONDARY STUDENTS. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.372

Zeidner, M. (1998). Test anxiety: state of the art. London: Kluwer Academic Publishers